Regulamin konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu jest LOVELY STUDIO, mieszczące się pod adresem www.lovelystudio.pl
2. Fundatorem nagrody / nagród jest Organizator.
3. Konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminie.
4. Uczestnik – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
6. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony swww.lovelystudio.pl oraz https://www.facebook.com/lovelystudiopl, realizacja nagrody odbywa się na terenie Łodzi lub okolic (do 20 km poza granicami miasta)
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
8. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora celem realizacji nagrody.
10. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 § 2. UCZESTNICTWO I ZASADY 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu umieścić komentarz z odpowiedzią pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/lovelystudiopl
oraz polubić funpage Organizatora.
3. Czas trwania konkursu określony jest w poście konkursowym.
4. Zadanie konkursowe określone jest w poście konkursowym.
5. Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z prawem lub treści obrażających uczucia religijne, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, nie może naruszać wymagań konkursu oraz regulaminu portalu Facebook. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie z konkursu lub pozbawić uczestnika ewentualnego prawa do nagrody w konkursie.

§ 3. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 
1. Ogłoszenie wyników konkursu następuje po określonej liczbie dni podanej w poście konkursowym. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpagu https://www.facebook.com/lovelystudiopl/
2. Laureat / Laureaci po ogłoszeniu wyników konkursu są zobowiązani do podania niezbędnych danych do ustalenia realizacji nagrody – drogą mailową na adres: kontakt@lovelystudio.pl.
3. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby realizacji nagrody.
4. W przypadku nieotrzymania danych, o których mowa powyżej lub przesłania danych niekompletnych, jak również w razie niespełnienia przez Laureata warunków udziału w konkursie przewidzianych Regulaminem, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 4. NAGRODY 
1. Nagroda określona jest w poście konkursowym.
2. Za realizację nagrody/nagród odpowiada Organizator.
3. Na realizację nagrody należy się umówić w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników, w okresie do 30 dni od wyłonienia zwycięzcy.
4. Nagroda jest realizowana na terenie Łodzi (+20km od Łodzi).
5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na nagrodę innego rodzaju.
6. Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE 
1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęciem/komentarzem.
2. Jeżeli w poście konkursowym będzie umieszczone zdjęcie, na którym będzie wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zdjęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook.com w związku z udziałem w Konkursie.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Organizatora, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika wiąże się z pozbawieniem praw do Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesyłanych zdjęć w celach związanych z Konkursem. Komentarze / zdjęcia z udzieloną odpowiedzią konkursową mogą być umieszczone w galerii konkursowej stworzonej na funpagu: https://www.facebook.com/lovelystudiopl/ oraz na stronie www.lovelystudio.pl. Zdjęcia należy odpowiednio zamieścić lub przesłać zgodnie z zasadami określonymi w poście konkursowym. Ponadto Uczestnik zgadza się, aby odpowiedź i / lub zdjęcie umieścić w poście z wynikami konkursu, w przypadku gdy Uczestnik zostanie wskazany jako zwycięzca lub osoba wyróżniona. Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
5. Wraz z przekazaniem przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik przenosi na Organizatora zabawy (wymienionego w poście konkursowym) wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do dzieła jakim może być odpowiedź na zadanie konkursowe w niniejszym Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji odpowiedzi przysłanej przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi. 
6. Laureat wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas wygranej Sesji na stronie Organizatora oraz na funpage’u https://www.facebook.com/lovelystudiopl/.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Dane osobowe uczestników konkursu – imię, nazwisko, adres, nr telefonu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia nazwiska uczestnika na liście zwycięzców w poście z wynikami konkursu na Stronie.
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora zabawy tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i realizacji czy też wydania nagród. Po wydaniu nagród dane osobowe uczestników zostaną trwale usunięte.
5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
6. Zwycięzca konkursu winien jest wraz z danymi adresowymi winien wysłać wiadomość o treści: “ Ja (imię i nazwisko) oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu przeprowadzanego przez Stronę „www.LOVELYSTUDIO.pl”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Oświadczam dodatkowo, że zostałem/zostałam poinformowany/-a, że Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców jest Administrator strony www.lovelystudio.pl. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.

§ 7. REKLAMACJE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi drogą mailową na adres: kontakt@lovelystudio.pl w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. O wszelkich zmianach Uczestnicy konkursu będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Uczestnik może zrzec się praw do wygranej, jednakże nie może przenieść prawa do wygranej na osobę trzecią.
3. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.